/>

KASAIN OY:n PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Ehtojen soveltamisala, ehtojen muuttaminen ja voimassaolo

Nämä Yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia Kasain Oy:n tarjoamia Palveluja, kuten  Kasain Oy:n järjestämiä valmennuksia, lyhytterapiaa, joogaterapiaa ja muita palveluja. Näitä  ehtoja sovelletaan aina Kasain Oy:n kanssa tehdyissä sopimuksissa ellei nimenomaisesti kirjallisesti ole  toisin sovittu.  

Kasain Oy:n muuttaessa näitä Yleisiä sopimusehtoja, uusia sopimusehtoja sovelletaan vain muutoshetken  jälkeen solmittuihin sopimuksiin. Uudet Yleiset ehdot astuvat voimaan, kun ehdot on julkaistu Kasain Oy:n  nettisivuilla tai annettu muutoin tiedoksi sopimuskumppanille.

Palvelun sisältö

Kasain Oy vastaa tarjottavan Palvelun laadusta ja siksi Kasain Oy päättää yksin Palvelun sisällöstä ja kestosta.  Tämä sisältää oikeuden myös tarvittaessa, Palvelun järjestämisen mahdollistamiseksi, muuttaa palvelun  sisältöä, kouluttajaa, valmentajaa, paikkaa, aikataulua ja muita järjestelyjä. Palvelun tarjoamisen aikaan liittyvät  mahdolliset muutokset on ilmoitettava viipymättä etukäteen. Ainoastaan jos Kasain Oy joutuu siirtämään  Palvelun kokonaan toiselle päivälle tilanteessa, jossa palvelun toteuttamiseen on alle viisi päivää, eikä  Kasain Oy:lla ole tarjota toista vaihtoehtoista Palvelua tai päivää Palvelun tarjoamiselle, muutos voi oikeuttaa  ko. Palvelun yksittäisen osan peruuttamiseen. Kasain Oy ei koskaan vastaa aikataulumuutoksista aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Maksuehdot ja Palvelun peruuttaminen Asiakkaan toimesta

Ostettu Palvelu (esimerkiksi valmennus tai terapia) maksetaan aina yhdessä erässä ellei nimenomaisesti  toisin sovita. Palvelu laskutetaan heti ilmoittautumisen tai sopimuksen teon jälkeen ja erääntyy laskun mukaan. Ilmoittautuminen  Palveluun on aina sitova. Kuluttaja-asiakkaan ilmoittautumista koskee 14 päivän peruutusoikeus, jos palvelu  on ostettu sähköisesti, eikä palvelun ostamisen toimitusehdoissa ole muuta mainittu. Tämän ajan jälkeen ilmoittautuminen on myös kuluttaja-asiakasta sitova.  

Sitovuus tarkoittaa sitä, että maksua tai sen osaa ei palauteta, vaikka asiakas jättäisi Palvelun käyttämättä;  esimerkiksi kurssin tai valmennuksen kesken tai ei saapuisi paikalle lainkaan. Palvelun kokonainen tai  osittainen käyttämättömyys ei siten vapauta maksun suorittamisvelvollisuudesta. 

Kasain Oy noudattaa laskutuksessaan hyvää laskutus- ja perintätapaa.

Palvelun peruuntuminen tai keskeytyminen Kasain Oy:n aloitteesta

Mikäli Kasain Oy:n tarjoama Palvelu (esimerkiksi kurssi tai valmennus) joudutaan peruuttamaan ennen  palvelulle sovittua aikaa (esimerkiksi kurssin tai valmennuksen alku) palvelun järjestäjästä johtuvasta  syystä, on Kasain Oy velvollinen palauttamaan palvelusta jo maksetut osat. Kasain Oy sitoutuu ilmoittamaan  palvelun (esimerkiksi kurssin tai valmennuksen) peruuntumisesta mahdollisimman aikaisin. Kasain Oy ei  kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan palvelun peruuttamisesta syntynyttä välitöntä tai välillistä vahinkoa.

Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

Asiakkaan on ilmoitettava viivytyksettä yhteystietojensa muutoksesta. Muutosilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.  Asiakkaan on ilmoitettava Palvelun tarjoajalle kirjallisesti etukäteen, mikäli hänen terveydentilaansa liittyy  joitakin sellaisia rajoituksia, jotka saattavat vaikuttaa Palvelun tarjoamiseen ja tilojen ja muiden järjestelyjen  turvallisuuteen.

Vakuutukset

Asiakkaan vastuulla on aina huolehtia omasta vakuutusturvastaan osallistuessaan  Kasain Oy:n  palveluun. 

Kasain Oy:n palveluissa toimitaan ammattitaitoisesti ja turvallisuus huomioiden mutta toimintaan sisältyy kuitenkin aina riskejä, jotka Asiakkaan tulee ottaa huomioon päättäessään toimintaan osallistumisesta ja huolehtiessaan omasta tapaturmavakuutuksestaan.

Valokuvaaminen ja kuvien käyttö

Kasain Oy:n tarjoamien palvelujen yhteydessä osallistujien valokuvaamisesta vastaa Kasain Oy. Palveluun  osallistuva Asiakas saa kuitenkin vapaasti valokuvata tiloja, sekä itseään, mutta toisia  osallistujia vain heidän nimenomaisella suostumuksellaan. Kasain Oy voi julkaista otettuja kuvia ja kuvassa esiintyvällä osallistujalla on oikeus aina kieltää kuvansa käyttö siitä kirjallisesti erikseen ilmoittamalla Palvelun tarjoajalle. Ellei  Asiakas kirjallisesti nimenomaisesti ilmoita kieltävänsä kuvan käyttöä, on Kasain Oy:lla oikeus käyttää kuvaa  omien palveluidensa markkinoinnissa eli mm. julkaista se omilla nettisivuillaan ja jakaa julkaista ja jakaa sitä  sosiaalisessa mediassa. 

Jos Asiakas, suostumuksen annettuaan, jälkikäteen haluaa kieltää kuvansa käytön, Asiakas voi sen koska  tahansa tehdä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Kasain Oy:lle. Tällöin Kasain Oy kiellon vastaanotettuaan  välittömästi lakkaa käyttämästä kuvaa. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että jos jokin kolmas taho on  jakanut kuvan edelleen, se saattaa edelleen heidän toimestaan edelleen näkyä julkisessa tietoverkossa.

Riidan ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet tullaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli  tämä ei ole mahdollista niin toimivaltainen oikeuspaikka se suomalainen alioikeus, jonka tuomiopiirissä  Kasain Oy:lla on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaan kohdalla noudatetaan kaikkia niitä oikeuksia, jotka laki  kuluttajalle suo oikeuspaikan valinnassa. Sovellettava laki on aina Suomen laki.

Voimaantulo

Nämä sopimusehdot astuvat voimaan, kun ne julkaistaan Kasain Oy:n internet-sivuilla tai muulla tavoin  annetaan sopimuskumppanille tiedoksi.

 

Yhteystiedot

Kasain Oy
Saarentie 10
14200 Turenki
info@kasain.fi

Vieritä ylös